Közhasznúsági jelentés

A Bács-Kiskun Megyei Bíróság a KINCS Kecskeméti Nagycsaládosok Egyesületét, mint közhasznú szervezetet a Pk.60.366/1989/45 számú bírósági határozattal 2011. március 23-án jegyezte be.

A társadalmi szervezet cél szerinti besorolása: szociális tevékenység

Az egyesület alapszabályában rögzített fő céljai:

 • Az élet, az anyaság, apaság, a család tiszteletére nevelés.
 • Mutassa fel a társadalomnak a nagycsaládhoz fűződő társadalmi értékeket, erősítse a jövő generációért érzett felelősséget.
 • A házasság, a család fontosságának hangsúlyozása.
 • Erősítse tagjai között és környezetükben a társadalmi szolidaritást.
 • Képviselje a családok érdekeit.
 • A nagycsaládosok esélyegyenlőségének elősegítése.
 • Környzettudatosság és egészséges életmódra nevelés.
 • Gyermekek képességfejlesztésének, ismeretterjesztésének elősegítése.

Az egyesület közhasznú jogállása

Az egyesület közhasznú tevékenységet folytat az alábbiakban felsorolt területeken:

 • egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység (egészséges életmódra nevelés), mely a lakosság egészségi állapotának javítása, jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés közfeladathoz kötődik. E közfeladatot az 1997. évi CLIV. tv. 144. § /1/-/2 bekezdése írja elő.
 • szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása (családok számára szociális ügyekben tanácsadás), mely a családok védelme és a családok jólétének erősítése, munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése közfeladathoz kapcsolódik. A közfeladatot a 2011. évi CCXI. Törvény 1-6. § írja elő.
 • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (családi életre nevelés, oktatás), mely a fejlesztő nevelés-oktatás közfeladathoz kapcsolódik. A közfeladatot a 2011. évi CXC törvény 4. § /1/ bekezdés p./ pontja írja elő.
 • környezetvédelem (környezeti nevelés), mely közfeladat a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, környezet- és természetvédelem, közterület tisztántartásával, lomtalanítással kapcsolatos feladatok, helyi környezet- és természetvédelem. E közfeladatokat az 1996. évi LIII. törvény 64. §, a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § /1/ bekezdés 11. pontja ír elő.
 • gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, mely a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások közfeladathoz kötődik. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások ellátása vonatkozásában a közfeladat teljesítését Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § /1/ bekezdés 8. és 15. pontja írja elő. /Ectv.
 • közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe vehető – szolgáltatások, mely közfeladat a lakossági önszerveződő közösség település önfenntartó képességét segíti el. Ezt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a-b. pontjai szabályozzák. 34. § /1/ bekezdés a./ pont/

A fenti szolgáltatások ingyenesek, egyesületi tagságtól függetlenül minden három- és többgyermekes családnak rendelkezésére állnak. Lehetőség szerint az egyesülethez forduló kisebb családokat is segíteni kell.